درباره ما

فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام

انتشارات بهار سبز فعالیـت خــود را از سـال 1380 آغـاز کـرد و به واسـطه همـکاری بـا نویسـندگان جـوان و خـوشذوق کشـور مان و بهـره جسـتن از مـوج روانشناسـی موفقیـت و مثبتگـرا کــه به تازگــی وارد کشــور شــده بــود، در زمــره ناشــران روانشناســی موفقیــت جــای گرفـت و به مـرور بخشهـای موفقیـت در کسـبو کار، مدیریـت و کارآفرینـی و فـروش و بازاریابـی را هـم در دسـتور کار خـود قـرار داد و بـا تولیـد محتـوای غنـی و کاربـردی در ایــن زمینــه توانســت ســهم بیشــتری در آمــوزش و ارتقــای مهارتهــای شــغلی جوانـان عزیزمـان در مشـاغل مختلـف داشـته باشـد. ایـــن نشـــر بـــا گزینـــش دقیـــق و ســـر لوحه قـــرار دادن مرامنامـــه داخلـــی خـــود، در انتخـــاب و چـــاپ موضوعـــات پرمحتـــوا، غیرتکـــراری، کاربـــردی، منطبـــق بـــر نیـــاز فرهنگی-اجتماعــی جامعــه امــروز و دارای ارزشهــای واالی انســانی کوشــید و در نهایـــت از نبـــوغ و نـــوآوری در ســـبک نـــگارش و موضـــوع بهـــره بـــرد. بررســی عناویــن کتابهــای منتشــر شــده حا کــی از آن اســت کــه بیــش از آنکــه بهترجمــه اندیشــههای نویســندگان ســایر کشــورها تکیــه شــود، به تقویــت و رشــد قلـــم جوانـــان اندیشـــمند کشـــورمان اهمیـــت دادهایـــم و افتخـــارات کارنامـــه نشـــر مـــا مدیـــون همیـــن اندیشـــه های جـــوان و پویـــا بـــوده اســـت. آثـــار ترجمـــه شـــده انتشــارات بهارســبز نیــز دارای دو ویژ گــی مهــم هســتند: نخســت اینکــه محتــوای آنهـــا بومیســـازی شـــده و مطابـــق بـــا فرهنـــگ و نیـــاز علمـــی کشـــور پیرایـــش و ویرایــش شــده و دیگــر اینکــه توســط مترجمــان متخصصــی کــه در موضــوع مــورد نظــر ســابقه اجرایــی دارنــد ترجمــه شــده اســت. خوشــبختانه قشــرهای مختلــف اعــم از دانشآمــوزان، دانشــجویان، معلمــان و اســتادان دانشــگاهها، مدیــران ســازمانها و شــرکتها، صاحبنظــران و صاحبــان قلـــم و اندیشـــه و حتـــی کســـانی کـــه بـــا کتـــاب انـــدک الفتـــی داشـــتند ایـــن نشـــر و آثـارش را، هـم از نظـر مـادی و هـم از نظـر معنـوی حمایـت کردهانـد تـا بـا شـمارگان مطلـوب و چـاپ مکـرر آنهـا، نقشـی هرچنـد انـدک در ارتقـا سـطح فرهنگـی جامعـه و ترویـج و توسـعه فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی داشـته باشـد. شــایان ذکــر اســت، اکثــر کتاب هــای ایــن نشــر بــا همــکاری انجمــن نابینایــان رودکــی بــرای اســتفاده روشــندلان عزیــز تولیــد شــده اســت. دستان یکایکتان را میبوسیم و به ِ پاس فرهنگ دوستیتان سر تعظیم فرود میآوریم.

100+ محصول با کیفیت

200+ مشتری

500+ سفارش ارسال شده